Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO bluebistro.pl
I. Definicje

1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Restauracja  oraz Klient realizujący zamówienie.
2. Restauracja to Pomorskie Restauracje Jarosław Domaradzki, 76-200 Słupsk, ul Boh. Westerplatte 4, NIP: 8391004904.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
4. Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu sieci Internet, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
6. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia.
7. Administrator Danych Osobowych to Pomorskie Restauracje Jarosław Domaradzki, 76-200 Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 4, NIP: 8391004904, biuro@pomorskierestauracje.pl
8. Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe jest Pomorskie Restauracje Jarosław Domaradzki, 76-200 Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 4, NIP: 8391004904, biuro@pomorskierestauracje.pl

II Postanowienia ogólne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
3. Klient oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja może usunąć zamówienie Klienta.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

2. Restauracja  zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.

3. Restauracja Partnerska ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:

naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu,
awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia,
wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich, Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego.
IV Formy płatności

1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: płatność przy odbiorze lub płatność poprzez sieć Internet.

2. Do płatności dokonywanych poprzez sieć Internet zalicza się:

szybki przelew bankowy,
płatność za pomocą systemu BLIK,
płatność za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro,
płatność za pomocą serwisu G-PAY.

3. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

V Prawo odstąpienia od umowy

1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z restauracją.

2. Spółka dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

3. Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
b) dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę ofertę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
c) przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu i/lub adresu dostawy.

5. Restauracja jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.

VI Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

4. Restauracja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

VIII Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych, która jest w tym wypadku Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Pomorskie Restauracje Jarosław Domaradzki, 76-200 Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 4, NIP: 8391004904, biuro@pomorskierestauracje.pl.

3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 p.3 Rozporządzenia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego bluebistro.pl. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.

6. Restauracja może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: instytucja obsługujące płatności online PayU S.A.

7. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.

9. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Szczegółowe informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Ochrona Danych Osobowych/Prywatność.

IX Postanowienia końcowe

1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji.

3. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.

4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.